Общи условия

ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

Футболни емоции

 провеждаща се в периода 01.07.2021г. до 19.07.2021 г. на официалния сайт на „Paradise Center“

 

1.     ОРГАНИЗАТОР

1.1.   Организатор на кампанията „Футболни емоции“ („Кампанията“) е „Булфелд“ ЕООД, ЕИК 175266642, със седалище: гр.София, бул. „Черни връх“ №100 („Организатор”). Организаторът е собственик на търговски център “Paradise Center”, с адрес бул.Черни връх 100, 1407 София, България („Paradise Center“).

1.2.   Организаторът си запазва правото да допълва или променя официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страница на Paradise Center: www.paradise-center.com и www.paradisеquiz.com.

2.     МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1.   Кампанията се провежда на интернет страница на Paradise Center: www.paradise-center.com и www.paradisequiz.com

3.     СРОК И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1.   Кампанията се провежда всеки ден в периода 01.07.2021  г. до 19.07.2021 г. (наричан за краткост „Срок“). Срокът може да бъде променен от Организатора, като това следва да бъде публикувано в сайта www.paradise-center.com и www.paradisequiz.com

3.2.   Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

3.3.   Право на участие в Кампанията имат физически лица, които не са поставени под запрещение и отговарят на следните условия:

·          Навършили са 16-годишна възраст;

3.4.   В Кампанията не могат да участват служителите на Организатора, както и всички трети лица, заети с дейности, свързани с реализацията на Кампанията и членове на техните семейства.

4.     НАГРАДА

4.1.   Наградите в Кампанията са:

·       3бр. Gift Card заредени с 100лв. предоставени от Paradise Center

·       10бр. Gift Card заредени с 50лв. предоставени от Paradise Center

·       1бр. Чифт обувки по избор на клиента, на стойност до  200лв от Nike ет.1

·       1бр. Професионална футболна топка FH7362 Unifo Pro (Euro 2020 Official Match Ball) от Sport Vision ет.1

·       1бр. Ваучер на стойност  20 лв. от Intersport ет.-1

·       2бр. Футболни топки  Pro Touch от Intersport ет.-1

·       1бр. Футболни ръкавици Pro Touch и капитанска лент.  от Intersport ет.-1

·       2бр. Съдийски свирки и съдийски картони от Intersport ет.-1

·       2бр. Футболна топка на стойност до 50 лв. всяка от Puma ет.1

·       1бр. Ваучер на стойност 100лв. от Asics

 

4.2.   Наградите  описани в т. 4.1. са предварително определени от Организатора и наемателите в Paradise Center и не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност или за други артикули с подобна характеристика.

4.3.   Paradise Center не носи отговорност за начина и предоставянето на наградата от търговския обект.

5.     МЕХАНИКА НА УЧАСТИЕ

5.1.    В периода 01.07.2021 – 19.07.2021 всеки посетител в сайта www.paradise-center.com или www.paradisequiz.com  ще има възможността да участва в онлайн куиз, като отговори на въпроси, свързани с футбола. Всеки,  отговорил правилно на минимум 7 въпроса (от общо 10) ще бъде автоматично включен да участва в томбола за разпределяне на наградате описани в т.4.1.

5.2.   При правилен отговор на минимум седем от десет въпроса, след приключване на куиза участникът автоматично ще бъде известен, че е включен в томбола за разпределяне на наградите. На 20.07.2021г. чрез автоматичен софтуер ще бъдат изтеглени победителите. Всеки един от победителите, изтеглен в томболата, ще получи имейл с генериран уникален код и информация за начина на получаване на наградата. Всеки посетител има право на едно участие в онлайн куиза на Paradise Center. Наградите ще бъдат получени в търговските обекти, от които са предоставени след подписване на приемо-предавателен протокол или на бюро Информация (ниво 0). Победителите ще бъдат обявени в сайта и фейсбук страницата на Paradise Center, както и на www.paradisequiz.com

5.3.   Ако дадено лице не отговаря на условията по точка 3.4., то търговския обект или бюро Информация ще откаже да предостави спечелената награда и съответно това лице няма да има право да участва в Кампанията.

6.     Наградите се получават от/в съответния търговски обект / ако в получения имейл за спечелена награда, не е описан друг начин за получаване/, като търговският обект предоставя наградата упомената в имейла. Наградите следва да се вземат от спечелилите участници в срок до 02.08.2021г.

7.     ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.   Всяка награда се предоставя само при предоставяне на получения имейл за спечелване на награда в съответния търговски обект, от който е предоставена наградата. При изтриване или непредоставяне на имейла в търговския обект предоставящ специалната награда, участникът няма да получи своята награда. В случай че даден участник не получи наградата си поради причини, посочени в тази точка, то Организаторът не носи никаква отговорност за не-предоставянето на съответната награда, нито за обезщетяване на изтегления участник, който не е получил наградата си.

7.2.   За получаване на GiftCard от бюро Информация, печелившият участник е длъжен да представи получения имейл с уникален код и документ за самоличност с цел изготвяне на приемо – предавателен протокол. При изтриване или непредоставяне на имейла с уникален код, участникът няма да получи своята награда.     

7.3.   Наградите следва да се получат в срок до 02.08.2021г. от печелившите участници в упоменатия в получения имейл търговски обект или бюро Информация в Paradise Center, всеки ден от 10:00 ч. до 22:00 ч.

7.4.   Правото на печелившия участник да получи наградата е лично, ненаследимо и непрехвърлимо.

7.5.   Спечелилите участници имат право да получат наградите си срещу подписване на приемо-предавателен протокол.

7.6.   Участие с различни имейли, но от един IP адрес ще се деактивират и участниците няма да бъдат включени в томболата за разпределяне на наградите.

7.7.   На основание чл.12 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 и §1, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността на стойност над 100 (сто) лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. С настоящото, всеки печеливш е уведомен и е запознат със задължението си да впише получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като доход за 2021 г.

 

8.     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЧАСТНИК

8.1.   Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време преди тегленето на наградите, като обяви това публично на официалния уебсайт на Paradise Center  - www.paradise-center.com или на www.paradisequiz.com или по друг подходящ начин. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и каквото и да е обезщетение.

8.2.   До момента на предоставяне на наградите без предупреждение могат да бъдат изключени от Кампанията участници, които:

·          Са нарушили по какъвто и да било начин настоящите общи условия; и/или

·          Участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание.

9.     ЛИЧНИ ДАННИ

9.1.   Всички лични данни, а именно име, фамилия и адрес на електронната поща на участника, ще бъдат използвани единствено във връзка с тази Кампания и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако изрично не е дадено съгласие за получаване на известия относно бъдещи маркетинг инициативи. За отказ от получаване на известия за бъдещи маркетинг инициативи всеки потребил може да заяви своето желание да бъде премахнат адресът на електронната му поща, като изпрати имейл до office@paradise-center.com с текст „Отказ от получаване на съобщения свързани с маркетинг инициативи на Paradise Center”.

9.2.   Предоставянето на лични данни (а именно име, фамилия и адрес на електронната поща) от участниците е доброволно, като същите ще бъдат използвани само за целите на Кампанията. С предоставянето на личните си данни, участникът се съгласява изрично с официалните правила на Кампанията, в това число и с обработването на неговите лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Организаторът се задължава да не предоставя личните данни, събрани за целите на Кампанията, на трети лица. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до същия. След изтичане на Срока и връчване на наградите името, фамилията и адресът на електронната поща на участниците ще бъдат заличени, освен ако те не са дали своето изрично съгласие за обработването им за маркетинг цели, в който случай данните им ще бъдат заличени от Организатора след получаването на имейл в тази връзка, съгласно чл. 9.1 по-горе.

9.3.   С участието си участниците се съгласяват, в случай че спечелят награда, да бъдат фотографирани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора. 

9.4.   Всички участници, изрично разрешават обявяването на името и фамилията си в официалната Фейсбук страница на Paradise Center, както и на сайта www.paradise-center.com и www.paradisequiz.com, а евентуално и в други медии, за което те няма да изискват никакво заплащане или обезщетение.

10.  ДРУГИ

10.1.                Официалните правила за участие в Кампанията са оповестени и достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на адрес: www.paradise-center.com и www.paradisequiz.com и на бюро „Информация“ /ниво 0/ в Paradise Center; 

10.2.                С регистрирането за участие в Кампанията, участниците, декларират, че са запознати и се съгласяват да спазват настоящите официални правила за участие.

10.3.                Организаторът, не носи отговорност при забавяния, промени и технически смущения в предоставянето на наградата. Организаторът не носи отговорност за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му.

10.4.                Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими действия в случай на измама или извършен опит за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Организатора или на някой от неговите партньори, участващи в организирането на Кампанията. Всяка измама или опит за измама ще доведе до отстраняване на участника от участие в Кампанията, като Организаторът има право да подведе този участник под отговорност, съобразно приложимите правни норми.

10.5.                Участникът се съгласява и приема, че участието му в Кампанията и/или спечелването на наградата може да доведе до задължения за заплащане на такси, данъци или други разходи за сметка на участника, съгласно приложимото законодателство.  Участникът е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в Кампанията.

10.6.                Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Кампанията се изпращат писмено на Организатора на следния адрес: office@paradise-center.com. На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.

11.  СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

11.1.                Потенциални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.